พิษณุโลก นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ประธานพิธีเปิดโครงการ “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓”

โดยมี นาวาอากาศโท วีรชาติ นุสิทธิ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงวิทยา ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วยบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน นั่งรถรางชมบริเวณกองบิน ๔๖ ชมเมืองพิษณุโลก และเยี่ยมชมศึกษาพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ และพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

%d bloggers like this: