มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชูศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษากูย การแต่งกายและอาหารพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวกูยศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่วัดบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายสิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอปรางค์กู่ รักษาราชการแทน นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายทนงศักดิ์ นรดี กำนันตำบลกู่ นำปราชญ์ชาวบ้าน และชาวชุมชนกูยตำลกู่จาก 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมเสวนาจำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เพื่อพัฒนากับชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรม และศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเก็บรวบรวมเป็นเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะเชิดชูผู้ช่วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ชาติพันธุ์กูยหรือกวยศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานให้คนรุ่นหลังให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญว่าศรีสะเกษเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวศรีสะเกษ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และหลังจากนั้นก็จะทำการถอดบทเรียนและเล่าให้นักศึกษาได้ฟังในรูปแบบของวีดีโอคลิปและเป็นตำราเป็นเอกสารไว้ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ มีวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาเรื่องวัฒนธรมการแต่งกายและอาหารพื้นบ้านศรีสะเกษ เพื่อเปิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา นักเรียนและประชาชนต่อไป

นายทนงศักดิ์ นรดี กำนันตำบลกู่ กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จำนวน 17 หมู่บ้าน ได้ชูวัฒนธรมการใช้ภาษา การแต่งกาย อาหารพื้นบ้านของชาวกูย การจักสานหมวกใบตาลและการทำไม้กวาด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ชาติพันธุ์กูยหรือกวยศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวกูยหรือกวยศรีสะเกษ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศึกษาค้นคว้า และจัดทำรูปแบบของวีดีโอคลิปและเป็นตำราเอกสารไว้ประจำพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวิถีชีวิตของชนเผ่ากูยหรือกวย ประวัติความเป็นมาเรื่องวัฒนธรรมการใช้ภาษา การแต่งกายและอาหารพื้นบ้านชนเผ่ากูยศรีสะเกษ เพื่อเปิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา นักเรียนและประชาชน

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

%d bloggers like this: