อำเภอนาเยีย เปิดตลาดกินดี อินทรีย์ พญายาง

อำเภอนาเยีย เปิดตลาดกินดี อินทรีย์ พญายาง
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ตลาด”กินดี อินทรีย์ พญายาง” หมู่ที่ 2 , 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -31 ก.ค.63 โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ การแข่งขันตำส้มตำลีลา การจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีช่องทางในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายสร้างรายได้และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดนาเยีย และภาคเอกชนในพื้นที่กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: