อุบลฯ จัดพิธีไถ่ชีวิต โค –กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

อุบลฯ จัดพิธีไถ่ชีวิต โค –กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้ ( 31 ก.ค.63 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีกิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร จำนวน 90 ราย ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวน 133 ตัว เป็นโค 57 ตัว กระบือ 76 ตัว และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 60 ตัว มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคาร โค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 35 ตัว เป็นโคจำนวน 25 ตัว และกระบือ จำนวน 10 ตัว และผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเป็นเงินทั้งสิ้น 230,470 บาท ( สองแสนสามหมื่นสีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเงินบริจาคสมทบจากกรมปศุสัตว์ 418,516 บาท ( สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ ตามเป้าหมาย 60 ตัว เป็นโค 48 ตัว กระบือ 12 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,656,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2522 เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อ หรือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตเพิ่มผลผลิตและเป็นกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือตลอดจนเพื่อสงวนชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตยืนยาว สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติอีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: