จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหินมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีฐานะยากจน


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านดงบัง ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ที่มีฐานะยากอำเภอวังหิน จำนวน 4 หลัง โดยมี นางสาว นภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาการและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน ร่วมในการมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 4 รายประกอบด้วย นางหวัน ศิริจันทร์ อายุ 68 ปี นายสายทอง สารธรรม อายุ 63 ปี นางนูน ผกาแดง อายุ 66 ปี และนายบัณฑิต สิงห์หลอด อายุ 62 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
นางสาวพรนภา เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาการและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมกิจการ ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในมิติการมีการเสริมสร้างการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อยต่อบุคคลเพื่อต่อบุคคลทุกวัยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยการความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1,305,000 บาท และในวันนี้ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จัดทำโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 4 หลังหลังละ 37,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 95,000 บาท รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอวังหินยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวอีกด้วย


ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: