โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ในตำบลโคกสำโรง ประจำปี 2563 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำโรง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และประชาชนในเขตตำบลโคกสำโรง เดินทางร่วมงาน เมื่อถึงกำหนดพิธีการ นางกิตติพร แตงชุ่ม
(นายกต๋อย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เดินทางถึงบริเวณพิธีจัดงาน นางกิตพร แตงชุ่ม (นายกต๋อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง และคณะให้การต้อนรับ และได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้
โดยมีนางสาวกมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดี ชื่นชมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง คณะกรมการกองทุนหล้กประกันสุขภาพตำบลโคกสำโรง ขอขอบคุณ นางกิตติพร แตงชุ่ม (นายกต๋อย) เป็นอย่างสูงที่ ที่ให้ความสำคัญผู้พิการ ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมา โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ในตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้กับผู้พิการในเขตตำบลโคกสำโรง และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นด้านกาย อุปกรณ์แก่ ผู้พิการ ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจที่ดี แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีกิจกรรม ภายในงานอาทิเช่น กิจกรรมแนะนำกลุ่มอาชีพบำบัดให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง สาธาณรณสุขอำเภอโคกสำโรง หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน
จากนั้นผู้พิการได้รับมอบของแจกจากนางกิตติพร แต่งชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง สร้างความประทับใจกับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สนอง แท่นสูงเนิน :
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: