จังหวัดอุบลราชธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประทศไทยฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จังหวัดอุบลราชธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประทศไทยฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 7 ก.ค.63 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคและผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ ท้องถิ่น และส่วนราชการจังหวัด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประทศไทยฯ ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค การมอบเงินทุนการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย การให้บริการตัดผมซอยผม และการฝึกอบรมอาชีพ.กิตติภณ เรืองแสน/ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: