พิษณุโลก บิ๊กแอ๊บจะไม่ทน ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อน

พิษณุโลก บิ๊กแอ๊บจะไม่ทน ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จับมือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก ภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสา ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายช่วยเหลือ 3 ชุมชนเมืองพิษณุโลก….หลังน้ำต้นทุนในแม่น้ำน่านขุ่น ส่งผล ต่อความต้องการของประชาชน..พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน , ชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก, เทศบาลเมืองอรัญญิก, ชุมชนประชาอุทิศ , ชุมชนบ้านคลองพัฒนา , องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวัดจันทร์ และประชาชนจิตอาสาเมืองพิษณุโลก เร่งเดินหน้าแจกจ่ายน้ำสะอาด อุปโภค – บริโภค ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งน้ำต้นทุน (น้ำจากแม่น้ำน่าน) แหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปา มีสภาพขุ่น มีตะกอน ทำให้กำลังผลิตน้ำประปา ล่าช้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตามโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพิ้นที่ ชุมชนประชาอุทิศ , ชุมชนบ้านคลองพัฒนา และชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยทหารที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ดี
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำน้ำสะอาดที่ดื่มใช้ได้ มาแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค ถือเป็นนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องกำลังพลและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน วัด และสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที และมีน้ำสะอาดเพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก ไม่ทน..นิ่งนอนใจ ได้ระดมพลทหารจิตอาสาพระราชทาน รถบรรทุกน้ำสะอาด พร้อมประสานความร่วมมือกับ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่นำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยแล้งปัญหาจากสภาวะน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปามีสภาพขุ่นในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนให้ได้ใช้น้ำสะอาด มีมาตรฐาน สำหรับใช้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขอนามัย ให้ชาวบ้านได้มีน้ำสะอาดไว้กินไว้ใช้ โดยชาวบ้านที่ประสบภาวะภัยแล้งน้ำสะอาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดน้ำกินน้ำใช้ พากันนำถังน้ำมาใส่น้ำไปเก็บไว้จำนวนมาก ทุกคนดีใจที่ได้รับน้ำดื่มสะอาดบริโภค นอกจากการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภาวะน้ำสะอาดไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ทีม “ ทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 39 ยังร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ในการดูแลแก้ไขสถานการณ์ความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ของราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ มณฑลทหารบกที่ 39 นั้นมีกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ พร้อมทันที เมื่อชาวบ้านมีปัญหาจากภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย อุบัติภัย หรือประสบภัยหนาว ก็จะรวมตัวกันลงพื้นที่ช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ นอกจากการทีมทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มีการตั้งรับและบุกเชิงรุกกับปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีแล้ว เรามองถึงแผนดำเนินการระยะยาว เพราะที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 39 เราระดมทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยธรรมชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว รวมถึงอุทกภัย ซึ่งมองว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถอยู่ร่วมกับภัยต่างๆ เหล่านี้ได้ ถ้าเรามีการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งในเบื้องต้นได้ระดมทีมลงพื้นที่จัดหน่วยรถบรรทุกน้ำเคลื่อนที่ออกไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะขาดแคลนน้ำในใช้อุปโภค บริโภคแล้วในพื้นที่ กิจกรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมที่ดี พวกเราทหารมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ได้ตั้งใจ มุ่งมั่นจะดำเนิการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามในจังหวัดพิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน จะไปช่วยท่านในทันที ครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนสังคมคนสองแควอีกครั้ง” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าว
โดยในวันนี้ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค ให้แก่ประชาชนให้แก่พื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ , ชุมชนบ้านคลองพัฒนา และชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก ตามบ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 60,000 ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 120 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามคำร้องขอ และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ทุกของประชาชน เราต้องช่วยทันทีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในนามของประชาชนในเขตชุมชนประชาอุทิศ , ชุมชนบ้านคลองพัฒนา และชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก ขอขอบคุณมณฑลทหารบกที่ 39 ที่จัดทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาด มาแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านทันทีที่มีการประสานร้องขอ สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้กำชับให้กำลังพลช่วยเหลือประชาชนทันทีที่มีการประสานร้องขอ หรือพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในทุกสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
นับเป็นการตอบแทนสังคมประชาชนของหน่วยทหารอีกองค์กรหนึ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง และปลุกสำนึกคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากในสังคมและประเทศชาติ ต่อไป..
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: