นครพนม One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

นครพนม One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว One Stop Service (วัน สต๊อป เซอร์วิส) ตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่มีการบูรณาการร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการทำทันตกรรม และให้คำปรึกษาคำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ไทยและแผนปัจจุบันเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ถูกต้องตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้เกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ของการได้พบเห็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดสู่การทำการเกษตรยุคใหม่
ทั้งยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ และเข้าใจรวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชนเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และของสโมสรไลออนส์จังหวัดนครพนม
จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปใช้บริการตามหน่วยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฯ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาจัดบูธจำหน่ายเทพพนม. รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: