ราชบุรี – คณะฯ บริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ติดตามเร่งรัดแผนปฏิรูปที่จ.ราชบุรี

ราชบุรี – คณะฯ บริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ติดตามเร่งรัดแผนปฏิรูปที่จ.ราชบุรีเมื่อช่วงเช้า วันที่ 16 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจ.ราชบุรี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะ ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดแผนการปฏิรูปประเทศ ที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพร่วมของจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครักและเอกชน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมด้วยทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินว่าได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานฯ ได้พูดถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมา หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 270 ประกอบข้อบังคับการประชุม วุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 78 วรรคสอง (10)) พร้อมรับชมวีดิทัศน์ของคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน จังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงินและระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่: High Performance)ขณะที่นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินว่าได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาคในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ การเตรียมและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปารองรับการใช้น้ำของประชาชน รวมทั้งการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูน้ำหลากและในช่วงฤดูที่เกิดภัยแล้ง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามด้วยสุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: