สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด
วันนี้ (16 ก.ย.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 40 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิก มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ โดยมีนายนพดล จัตุรัส ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังทอง และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2523 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิก โดยปรากฏผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 1,711 คน ทุนดำเนินงาน 136,138,842.33 บาท สำหรับในปี 2564 สหกรณ์ฯ มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก มีปริมาณ รวม 7,000 ตัน วงเงิน 60,000,000 บาท แผนการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 10 ตันต่อวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสีข้าวให้พร้อมสำหรับใช้งานภายในเดือนกันยายนนี้ โดยสหกรณ์ฯ จะเริ่มดำเนินธุรกิจแปรรูป สีแปรข้าวสารเพื่อการจัดจำหน่าย พร้อมทั้ง เปิดบริการให้แก่สมาชิกสามารถนำข้าวเปลือกมาสีแปรเป็นข้าวสารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ลดค่าครองชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกด้วยปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: