นครพนม ร.3พัน.3 วางปืนมาทำนา ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” โมเดล ภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง

วันที่ 21 ก.ย. 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวจำนวนมาก ชาวนาในประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ที่สืบทอดกันมายังอนุชนรุ่นหลัง การทำนาของชาวนา จะเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดทั้งฤดูกาล ดังนั้นกำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอดการทำนาภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” โมเดล ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล ให้กำลังพลนำความรู้ด้านการเกษตรนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติซึ่งไม่ซับซ้อน ประหยัด เหมาะสมกับสภาพสังคมภายในค่ายฯ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้นำ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นำองค์ความรู้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาดำเนินการของหน่วยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ศึกษาและเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป การจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ที่เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ เป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: