พิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการเตรียมการรับการตรวจประเมิน PMQA (Site Visit)

พิษณุโลก นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการเตรียมการรับการตรวจประเมิน PMQA (Site Visit) โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมการรองรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ประจำปี 2564 ณ อาคารพิบูลย์วิช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งในส่วนของการเตรียมกิจกรรมเพื่อรับการประเมินด้านงานพัฒนาการเกษตรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ของสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: