สาเหตุเครนล้มและแนวทางป้องกัน ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

สาเหตุเครนล้มและแนวทางป้องกันศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์หักตกใส่หลังคาอาคารโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนบาดเจ็บจำนวน 5 รายนั้น เหตุการณ์เครนหักระหว่างก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีต จากการราบรวมข้อมูลในอดีตพบว่า ในปี 2559 เกิดเหตุ 2 ครั้ง ในปี 2560 เกิด 2 ครั้ง ในปี 2561 เกิด 5 ครั้ง และในปี 2562 ได้เกิดเหตุการณ์มาแล้ว 2 ครั้ง

สำหรับสาเหตุเครนถล่มระหว่างก่อสร้างอาจเกิดขึ้นจาก 6 ปัจจัยหลักได้แก่ 1.การประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 2. การยกน้ำหนักเกินพิกัด 3. ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน 4. วัสดุเสื่อมสภาพ 5. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ และ 6. เกิดภัยธรรมชาติ ชึ่งสาเหตุหลักคือการประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีคิดเป็น 42% ของการเกิดเหตุในอดีต ส่วนสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีเพียง 10% แสดงว่าสาเหตุที่เครนถล่มส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน

ในเรื่องการควบคุมการก่อสร้างต้องเป็นไปตาม พรบ. วิศวกร 2542 เพราะอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งวิศวกรควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและหลักวิชาการ มิฉะนั้น ก็อาจมีโทษทางจรรยาบรรณ มีผลต่อการเพิกถอนใบอนุญาตได้

สำหรับมาตรการป้องกันปัญหาเครนถล่มนั้น สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่
1. กำหนดให้เครนหรือปั้นจั่นเข้าข่ายเป็นโครงสร้างตามความหมายของ พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 เพื่อให้ต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2. นายตรวจตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 ต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าสุ่มตรวจอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3. ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือจากสมาคมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ในการเข้าร่วมการตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง

สำหรับประชาชน ต้องหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ถ้าพบเห็นการก่อสร้างที่ดูแล้ว ไม่ปลอดภัย เช่น มีสิ่งของร่วงลงมาเป็นประจำ ไม่มีแผงกั้นของตก ไม่มีป้ายกำกับโครงการ ไม่พบเห็นวิศวกรควบคุมงาน ควรแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: