กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองกำลังสุรนารี จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว

เพื่อกระชับความพันธ์แลกเปลี่ยนและประสานการปฏิบัติ บูรณาการความร่วมมือ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแนวชายแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรรมและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนต์ โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี/ หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ร่วมประชุมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว (ภาคใต้)
นำโดย พลจัตวา สุไก พิมมะสาน หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงจำปาสัก/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว – ไทย (ภาคใต้) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว โดยมี พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ฝ่ายไทย และ พลจัตวา สีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน ฝ่ายลาว ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และในครั้งต่อไปจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1. ให้มีการแลกเปลี่ยนบัญชีรายชื่อและการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ฯ และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
2. ให้มีการพบปะหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ 3 เดือนต่อครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ,ชุดประสานงานประจำพื้นที่จังหวัด – แขวง จัดการพบปะอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ 1 ครั้ง โดยหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ทั้งสองฝ่ายจัดการพบปะหารือได้ทันที
3. ให้มีการประสานข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดตามแนวไทย- ลาว และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันและการติดตามตัวบุคคลโดยใช้กลไกทางกฎหมายของทั้งสองประเทศ
4.ให้มีการฝึกอบรม และการปฏิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นบทเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทย – ลาว ที่มีการบูรณาการร่วมกันระดับประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ให้มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และหมดไปในอนาคต

Leave a Reply

%d bloggers like this: