“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นเปิดการฝึกอบรม โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 (เยาวชนประชาธิป ไตย) ของศปม.กอ.รมน.ภาค 2 !!

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ร่วมพิธีเปิดการอบรบโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 (เยาวชนประชาธิปไตย) เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสามารถนำหลักของหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนก้าวสู่ สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป

โดยมี พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ ศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีฯ มี พ.ท. หญิง เยาวดี สอนโกษา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เป็นวิทยากร โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

ณ ห้องประชุม รร.ขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: