“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 (เยาวชนประชาธิปไตย)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก. (ท.)เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการอบรบโครงการฯ โดย กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า จัดการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำหลักของหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เพื่อก้าวสู่ สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: