ราชบุรี – ทหารช่างราชบุรี ปล่อยรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง

วันที่ 12 ก.พ.63 ที่ลามจอดเครื่องบินเฮลิค๊อปเตอร์ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง ทำพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน ซึ่งในพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และเป็นประธานปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยแล้ง

ทั้งนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน จะทำให้บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เกิดความแห้งแล้ง จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชวิตของประชาชน เนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่ระบบชลประทานหรือระบบประปายังเข้าไม่ถึง กองทัพบก มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ป.ต.ท.จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมทรัพยากรน้ำ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการสนองต่อนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน กรมการทหารช่าง ซึ่งมีกำลังพล และยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ, ชุดประปาสนาม รถผลิตน้ำดื่ม สามารถนำไปใช้ในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

//////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: