“อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย !!

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในโอกาสดังกล่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รายงานถึงการเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบด้วย!!

#ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: