วท.สุราษฎร์ธานีจัดมหกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนักเรียนนักศึกษา สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน นักศึกษาวิทยาเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาช่างต่างๆ ได้นำผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้น มาจัดแสดงภายในงานกิจกรรมทางวิชาการ “เทคนิคปริทัศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะความสามารทางวิชาการ และส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม โดยการพัฒนาตนเอง รู้จักวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน บูรณาการอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมชอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว กลุ่มที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน Internet of Things (IoT) ประเภทสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนด้านรายวิชา สื่อการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ สื่อการเรียนการสอนด้าน หุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรมและระบบออโตเมชั่น

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ การจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ) นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา นิทรรศการศูนย์กู้ภัยลูกพระวิษณุ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม OPEN HOUSE และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นต้น.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: