“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน สังคม ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการภัยพิบัติ และสามารถรับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในการร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนพื้นที่ความเสี่ยงภัยมีความรับมือหากเกิดภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการโครงข่ายทุกภาคส่วนในกาจัดการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อวางรากฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: