“ครูพี่โอ๊ะร่วมเคารพธงชาติ “รร.พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา” ฝากลูก พ.อ.ช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียน ใฝ่หาความรู้ เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง-โลกยุคดิจิทัล!!

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนกว่า 2,800 คน ที่โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” (พ.อ.) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนำนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สช. สู่ยุคดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูพี่โอ๊ะมีความผูกพันกับจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างยาวนาน เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดปราจีนบุรี เสมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน มีพื้นที่ติดกัน อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งยังได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน และที่สำคัญคือ มีศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ที่เป็นคนพนมสารคาม ได้ร่วมเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรี ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันนออก ได้เป็นอย่างดี

“ด้วยสไตล์การทำงานของรัฐมนตรีคนนี้ เมื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดใด ก็จะหาโอกาสร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนต่าง ๆ เสมอ เช่นเดียวกับ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่มีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง เมื่อปี 2489 ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านเจ้าพระคุณพระอดุลสารมุนี (อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม ณ ขณะนั้น นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยธรรม อันยาวไกล ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประเภทการกุศลในศาสนา ที่มีสถาบันศาสนาทุกศาสนาเป็นกลไกในการพัฒนาเด็ก ๆ ลูกหลานของเรา ให้มีความรู้ความสามารถ กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมคณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ที่บ่มเพาะ อบรม และกล่อมเกลาลูกชาว พ.อ.ทุกคน ให้มีกริยา วาจา และท่วงท่าในการดำเนินกิจกรรมด้วยความมั่นใจ แต่มีความสงบและเรียบร้อย ส่วนลูก ๆ ชาว พ.อ.ขอฝากให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยขอให้ช่วยกันเรียน เพื่อนที่เรียนเก่ง ต้องช่วยเพื่อนที่มีความพร้อมน้อยกว่า อย่าแข่งกันเรียนจนหลงลืมความเป็นเพื่อน ควรมีน้ำใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ทำได้เป็นในสิ่งที่หวังไว้ และเมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นอนาคตที่ดีของชาติแล้ว หวังว่าลูก พ.อ.จะได้นำความรู้ความสามารถ เพื่อกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังเช่นปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ประพฤติดี เรียนดี มีสัจจะ อุตสาหะ กตัญญู รู้เหตุผล” และตามแนวปฏิบัติของศิษย์เก่าหลายคน ที่กลับมาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเสมอมา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนั้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน อาทิ ชุดอุปกรณ์หยดน้ำและกวนน้ำยางพารา, บ้านเทียนอนุบาลแมลงหางหนีบ, ปอกเทียมห่อผลไม้จากวัสดุธรรมชาติ, เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช, ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนและเปอร์เซ็นต์ การฟักออกเป็นตัวของไข่จิ้งหรีดทองคำ เป็นต้น โดยเฉพาะนวัตกรรมในโครงการ ชุดอุปกรณ์หยดน้ำและกวนน้ำยางพารา ของนายเทพพิทักษ์ สนธิ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์, รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2562 เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้นายศักดิ์เดช จุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประสานการทำงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน สู่การจดอนุสิทธิบัตร ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในโครงการ English Programme และ Mini-English Programme ด้วย

ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8, นางลาวัณย์ ตรีเนตร ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา สพฐ., นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต 6, นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตลอดจน นายศักดิ์เดช จุมณี ผอ.โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”, นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน, นายอำนาจ เดชสุภา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพนมอดุลวิทยา, นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกสมาคมศิษย์เก่าพนมอดุลวิทยา คณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก 68 ห้องเรียน รวม 2,800 คน

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/2/2563!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: