ม.ปทุมธานี ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” “Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดรมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารย์ คณะกรรมการภาคีเครือข่าย และ นักศึกษาให้การต้อนรับ

โดยภายในงานได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก Dr. R.P. Banerjee [EllLM Kolkata, India] , Ln MK Bashar PMJF [Cambrain Education Group, Bangladesh] , Dr.Saw Htay Myint [Myanmar Creative University] ,Abdullah Zulkifi [Counselor, Indonesian Embassy] , Assoc. Prof. Dr.Thanakorn Thanathanchuchot
[Pathumthani Unviersity, Thailand] ในครั้งนี้

นายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนนาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”
“Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”นั้นจะนำไปสู่การก่อเกิดแนวทางการพัฒนาประเทศและสังคมโลก ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านต่างๆ
เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง

ด้าน ตร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่าการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานรในวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการภาคีเครีอข่ายทั้ง 18 สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับทนอย่างอบอุ่น
และประทับใจการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ใน
ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศสตร์ บริหารธุรกิจ ตลอดรวมถึงการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนำไปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ วิทยาลัยนครราชสีมา
ได้ร่วมกัน จัดโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7ประจำปี 2563 ในหัวข้อ เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน ด้วยการจัดการฐานความรู้ และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นเวทีให้
นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริงสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผลงานที่ผ่นการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นำเสนอได้ จำนวน 241 ผลงาน เป็นผลงานระดับชาติ จำนวน146 ผลงาน และระดับนานาชาติ จำนวน 95 ผลงาน ใน 4 กลุ่มสาขา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาศสตร์ บริหารธุรกิจ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: