มหาสารคาม นำร่องหนุนนักเรียนสร้างวินัยจราจร สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา

มหาสารคาม นำร่องหนุนนักเรียนสร้างวินัยจราจร สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา ปัจจุบันปัญหาการจราจรทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดความรู้ความสามารถในการขับขี่และฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และในจำนวนนั้นก็เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งปัญหาด้านวินัยจราจร และความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีวินัยการจราจร เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสีย ต่อชีวิตทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเช้าวันนี้(17 ก.พ.2563) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จ.มหาสารคาม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา เพื่อสานพลังการสร้างมาตราการองค์กรในประเด็นความเสี่ยงหลัก เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ฯลฯ เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักให้กับบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนน และให้เด็กเรียนรู้วิธีการสัญจรอย่างปลอดภัย โดยดำเนินการนำร่องในโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 26 จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ รร.วาปีปทุม รร.ผดุงนารี รร.บรบือ รร.นาดูนประชาสรรพ์ รร.โกสุมพิทยาสรรค์ รร.บรบือวิทยาคาร รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ รร.เชียงยืนพิทยาคม และ รร.กันทรวิชัย คาดหวังในการลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และให้บุคคลในองค์กร สถานศึกษา ถือปฎิบัติตามกฎ ข้อบังคับองค์กรในด้านความปลอดภัยทางถนน และปฎิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลต่อยอดอีกด้วย โดยทั้ง 10 โรงเรียนมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการฯ คณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จ.มหาสารคาม โรงเรียนนำร่องร่วมรับฟังพร้อมข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 10 โรงเรียนที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการในวันนี้จะได้เป็นตัวแทน จ.มหาสารคาม ในการเข้าร่วมโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัด บนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องมาตรการองค์กรในระดับประเทศ ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อไป

ภาณุวัชร/ส.ปชส.มหาสารคาม

%d bloggers like this: