“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงระดับจังหวัด และมอบนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงประจำปีงบประมาณ 2563!!

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงระดับจังหวัด และมอบนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงประจำปีงบประมาณ 2563 มีส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการอำนวยการเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 หน่วยงาน

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: