กนกวรรณ รัฐมนตรีช่วยขาลุย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้านโยบาย WOW ที่อำเภอพนมสารคาม !!

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไป กศน. อำเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นจุดที่ 3 ของการติดตามการนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า นับว่า กศน.อำเภอพนมสารคาม เป็นหน่วยงานในกำกับ กศน.ระดับอำเภออันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออก ที่ตั้งใจเดินทางมาเยือน เพราะเชื่อว่า การลงมารับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ของการนำนโยบายจากระดับบริหาร ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่มากเท่าไร ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากเท่านั้น และเป็นไปตามที่ตนเคยกล่าวไว้ ว่า ครูพี่โอ๊ะให้ความสำคัญกับทุกเสียง ทุกข้อเสนอ และทุกความทุกข์ร้อนและความต้องการของผู้ปฏิบัติ พร้อมเปิดโอกาสให้เขียนจดหมายเสนอความเห็นได้โดยตรง แต่หากมีเวลาเพียงพอ ก็จะพยายามมารับรู้รับฟังด้วยตนเอง

ดังเช่นที่ กศน.อำเภอพนมสารคาม ที่เป็นหน่วยงานระดับอำเภอ ที่มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพียง 17 คน ดูแลและให้บริการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย แก่ผู้เรียนใน กศน.ตำบล 8 แห่ง รวมจำนวนกว่า 10,200 คน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กศน.อำเภอพนมสารคาม มุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีนางบังอร ฝ่ายสัจจา เป็นผู้อำนวยการ

ในส่วนการดำเนินงานตามนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 6 Good (ดี 6 อย่าง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมสำนักงาน กศน.อำเภอ 5ส. และให้รางวัลผู้ทำดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ, พัฒนาการศึกษาออนไลน์ และจัดกิจกรรมรองรับทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาพื้นที่ EEC การฝึกอาชีพ การค้าออนไลน์ และทักษะดิจิทัล, สร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ชุมชน, การจัดการความรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ กศน.ที่เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่น และเตรียมพัฒนา กศน.ตำบลเมืองเก่า เป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน นั่นก็คือ การพัฒนาผู้สูงอายุ ตามแนวคิด Active aging เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

“ขอขอบคุณความเสียสละและทุ่มเททำงาน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูของทุกคน การมาของครูพี่โอ๊ะในวันนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อชาว กศน.มากขนาดไหน ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงาน นิทรรศการ และกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นพลังใจสำคัญ ที่จะทำให้รัฐมนตรีคนนี้ได้จับมือก้าวไปข้างหน้าอย่างสุดกำลัง สุดความสามารถ ตามสไตล์การทำงาน “ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า” และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: