“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ !!

เมื่อวันที่ 17-18 ก.พ.63 พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข., พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และคณะปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ดำเนินจัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า ม.7 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดง เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยมี นายสมควร รัชตวิมล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแดง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมกิจกรรมมีดังนี้- บรรยายแนวทางศาสตร์พระราชา โดยปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.- บรรยายเรื่องการปกป้องผืนป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้ พันธุ์พืช และการปลูกป่าไม้ทดแทน โดย สถานีวนวัฒวิจัยประจวบคีรีขันธ์- ปลูกป่าชายเลนบริเวณหมู่บ้านเขาแดง- ดูการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าการดำการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: