“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น “ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น!!

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก. เป็นประธานปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้น “ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นเรือนจำกลางขอนแก่น” ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ขก. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันตำรวจเอกโผนชัย ครองยุทธ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด-ขอนแก่น,พันเอกเชาวลิต แสงคำผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น,นางสาวนุชนีย์ จันทนุช ผู้แทน สำนักงาน ปปส.ภ.4,ร.อ.ชัยอนันต์ เทียบธรรม ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 23,ร.ต.อ.ชาติชาย เวียงสีมา ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2,
นายกองตรี พิชัย วันตา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขอนแก่น และนายศิวกร มิตราช ป้องกันจังหวัดขอนแก่น

ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง จนท.กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น, ฝ่ายพลเรือน, ตำรวจ,ทหาร, และสมาชิก อส รวม 10 นาย จู่โจมตรวจค้น สรุปผลการปฏิบัติการฯ ดังนี้
1.ไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย
2.ไม่พบสิ่งของต้องห้ามตามระเบียบและสิ่งของไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนนอน
3.สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง 50 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการดังกล่าว เป็นมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติดในจุดเสี่ยงการค้าและแพร่ระบาด
ยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปื 2563
จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะเรือนจำทุกแห่งซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดที่ต้องเฝ้าระวังการค้าและแพร่ระบาด
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จะได้มีมาตรการพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตระบบเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชน อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจังของภาครัฐ
ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยุติโดยเร็ว!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: