อำเภอเขื่องใน ลงนาม MOU ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

อำเภอเขื่องใน ลงนาม MOU ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ“ครัวเรือนพ้นจน คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน” ระหว่าง นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 หน่วยงาน ได้มีการลงนามข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย และส่งมอบข้อมูลครัวเรือนให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจนภาคี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปิดเผยว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 183 ครัวเรือน จาก 183 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอเขื่องในร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน ได้จัดโครงการ“ครัวเรือนพ้นจน คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน” ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ครัวเรือนเป้าหมาย และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการดำเนินงาน พื้นที่อำเภอที่ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2562

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: