สุราษฎร์ธานี  ” ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  ” ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายศุภพงษ์  เชาวน์แล่น  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นางอาพร  ดำศรี ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค กล่าวรายงาน  การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลลากรในสังกัด และเครือข่ายการทำงาน วิทยุชุมชน อปมช. หอกระจายข่าว ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ทั้งในภาวะปกติที่ต้องเตรียมความพร้อมและเมื่อเกิดภาวะวิกฤติขึ้น โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายเรื่อง ” มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล 

” โดย พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  การบรรยายเรื่อง ” กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ” โดย อาจารย์มนัสกวิญ  ชางประยูร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนการบรรยายเรื่อง ” กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ” โดย นางโสภิส  ยิ่งคำนึง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ทั้งนี้ยังรวมถึงการเสวนา ในหัวข้อ การดำเนินงาน ” ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ ๑) นายอุดม  เพชรคุต  ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

๒) นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน์  เสนาธิการ กองบิน ๗

๓) นายนิติศักดิ์  บุญมานนท์  หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี

๔) นายสุริน  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จ.นครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราชดำเนินการเสวนาโดย นายสุรชัย  ส้มเกลี้ยง  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ  ทั้งนี้ ยังมีการซ้อมแผน Table Top Exercise กรณีอุทกภัย โดยทีมวิทยากรฝึกซ้อมแผนฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี


CR. ภาพ / ข่าว.  หนังสือพิมพ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์

                           ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                           และ สถานีวิทยุกระจายเสียง L4U

                           วิทยุเพื่อคุณ  FM 89.50 MHz. 

                            จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

Leave a Reply

%d bloggers like this: