นนทบุรี  ก.พาณิชย์ส่งเสริมกลุ่มย้อมผ้าทอภาคอีสาน ยกระดับสู่สากล


นนทบุรี  ก.พาณิชย์ส่งเสริมกลุ่มย้อมผ้าทอภาคอีสาน ยกระดับสู่สากล

     เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพานิชย์ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานแถลงข่าว”มนต์เสนห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric เพื่อยกระดับผ้าทอทางภาคอีสาน

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการย้อมผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนกระจายอยู่ทุกพื้นที่ มีช่างฝีมือทอผ้ามากกว่า 10,000 ครัวเรือน ซึ่งผู้ผลิตนับเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของการสร้างชุมชนเข็มแข็ง แต่หากจะให้มีความยั่งยืนและประสบผลสำเร็จในระยะยาว ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น เอกชน ราชการ และผู้เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ต้องมีส่วนช่วยในการยอมรับของคนในท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนรากฐานวัฒนธรรม พัฒนาจากวัตถุดิบ หรือทรัพยากรในพื้นที่ และการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
     ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างหลากหลายมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง หากมีการพัฒนาทิศทางทางการตลาดอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่ว มมือของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขายที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประการสำคัญชุมชนท้องถิ่นควรเชื่อมโยงกับองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการระดับ SMEs หรือผู้ส่งออก ที่ประสบผลสำเร็จในผลิตภัณฑ์ ของขวัญของแต่งบ้าน ของที่ระลีก เคหะสิ่งทอ ผ้าประดับตกแต่งๆ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งสามารถผลิตได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการระดับ SMEs หรือผู้ส่งออกที่มีความต้องการสินค้า มีฐานผู้บริโภคและช่องทางการจำหน่ายและมีรูปแบบวิธีการสร้างตราสินค้าอยู่แล้ว นอกจากจะช่วยเพิมช่องทางทางการตลาดแล้วยังสามารถดำเนินการถ่ายทอด องค์ความรูวิธีการปรับตัวการพัฒนาสินค้าแบบใหม่ๆ ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้การค้าภูมิภาค (Local Trade) ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การค้าในประเทศและระหว่างประเทศได้ รวมทั้งการปรับวิถีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ พลเมือง และธุรกิจเอกชนมีโอกาสเป็นผู้นำกลไกด้านสังคมในการกำหนดกลยุทธ์พัฒนาท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระดับประเทศที่ต่อเนื่องระยะยาวได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมเส้นทางการค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสู่สากล”
     สำหรับการจัดงาน “มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric จะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ระหว่าง วันพุธที่ 4 – 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-22.00 น

   ภายในงานจะพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผ้าคราม ผ้าไหม สิ่งทอ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภาคอีสาน จำนวน 50 บูธ พร้อมรับชมพิธีเปิดสุดตระการตา และชมแฟชั่นโชว์ผ้าคราม”มนต่เสนห์อีสาน เมืองเเห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ” Esan The City of Natural Indigo Fabric จากเหล่าบรรดานางแบบชั้นนำของประเทศไทย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวันตลอดการจัดงาน   สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: