กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม โดย (กองทัพภาคที่ 2) จัดการฝึกอบรมตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และแรงงาน ฯ ผ่านระบบทางไกล video tele Conferencse (vtc) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3


เมื่อวันที่ 30 /31 ก.ค. 2563
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม โดย (กองทัพภาคที่ 2) จัดการฝึกอบรมตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และแรงงาน ฯ ผ่านระบบทางไกล video tele Conferencse (vtc) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย บทลงโทษ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้บริการและสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์ เช่นในสถานบริการในเวลากลางคืน,โรงแรม เป็นต้นฯ

เทพพนม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: