นครราชสีมา จัดอบรมสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และเรียนรู้การอพยพหนีไฟขั้นต้น

นครราชสีมา จัดอบรมสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและเรียนรู้การอพยพหนีไฟขั้นต้น

วันนี้ (20 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ รามาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เปิดการอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในส่วนราชการที่มีสถานที่ทำงานในอาคารศาลากลางจังหวัด หน่วยงานบริเวณใกล้เคียงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการอพยพหนีไฟขั้นต้น

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ รามาตย์ กล่าวว่า โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรฐาน ด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรภาครัฐ โดยให้บุคลากรภาครัฐ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ซึ่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 วรรคสอง กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานการดำเนินการด้านความปลอดภัย จากอัคคีภัยตามกฎกระทรวงด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการอบรมได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เนื้อหาการอบรมช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สำหรับโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ มีการให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแบบฉุกเฉิน , และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยาการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ข้าอบรมเป็นอย่างมาก
ข้อมูลข่าวและที่มา  ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ เขื่อนเพ็ชรต์    ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: