นครพนม กรมที่ดินส่งมอบหนังสือสำคัญที่หลวงที่ดินสาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง

นครพนม
กรมที่ดินส่งมอบหนังสือสำคัญที่หลวงที่ดินสาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง มูลค่าซื้อขายกว่า 1,700 ล้านบาทให้ชาวนครพนม
วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สุววรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม และ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมส่งมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ แปลงริมแม่น้ำโขงให้ชาวนครพนม โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนรับมอบและมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังมีการจัดทำหลักฐานของทางราชการ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นการคุ้มครองรักษาไว้ให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนม
จากที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ระยะทางประมาณ 2,150 เมตร จากบริเวณทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองนครพนม หน้าวัดพระอินทร์แปลง ถึงท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ทำให้เกิดที่ดินริมแหล่งน้ำสาธารณะน้ำไม่ท่วมไม่ถึง เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และอยู่ในความรับผิดชอบของนายอำเภอแห่งท้องที่ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และโดยที่การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลรักษาจากกรมเจ้าท่าไปยังไงอำเภอ โดยผลของกฎหมาย และหากไม่มีการจัดทำหลักฐานของทางราชการไว้ เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้อย่างชัดเจน เกรงว่าในอนาคตอาจจะมีการบุกรุกเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้เป็นหลักฐานของทางราชการ โดยมีการกำหนดขอบเขตของที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของชาวนครพนมต่อไป
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการออกหนังสือแจ้งความประสงค์ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ นพ 0118/2361 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมได้นัดรังวัดที่ดินในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยอำเภอเมืองนครพนมได้วางเงินมัดจำรังวัด จำนวน 47,220 บาท ซึ่งในการรังวัดมีผู้มาคัดค้าน 2 ราย 2 แปลง และเมื่อสำนักงานที่ดินได้จัดทำประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ปรากฎว่ามีผู้มาคัดค้านระหว่างประกาศฯ จำนวน 12 ราย 9 แปลง ดังนั้นช่างรังวัดจึงได้จัดทำรูปแผนที่แสดงส่วนคัดค้านเพิ่มเติม คงเหลือเนื้อที่ส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวมเป็นเนื้อที่ 71–1- 42.5 ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามระเบียบและกฎหมาย สามารถดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ จึงได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็น 3 แปลง ได้แก่ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 2590 เนื้อที่ 19-0-62 ไร่ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นพ 2591 เนื้อที่ 15 -1- 45.3 ไร่ และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ นพ 2592 เนื้อที่ 36-3-35.2 ไร่ โดยคิดเป็นมูลค่าที่ดินราคาประเมินไร่ละ 1 ล้าน 8 แสนบาท ราคาซื้อขายในปัจจุบันประมาณไร่ละ 25 ล้านบาท ทำให้พื้นที่ทั้ง 3 แปลงมีราคาซื้อขายรวมกว่า 1,783,906,250 บาท และได้มีการประกอบพิธีมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อให้เป็นสมบัติของชาวนครพนมในวันนี้เทพพนม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: