กทม.ตั้ง คกก.ศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธา และ ผังเมือง ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

กทม.ตั้งคกก.ศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธาและผังเมือง ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

(25 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธาและผังเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการอนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครออกมาใช้บังคับในด้านการโยธาและผังเมืองมีหลายฉบับ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ทำให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบที่กรุงเทพมหานครบัญญัติขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายในการก่อสร้าง ส่งผลให้การพิจารณาอนุญาตมีความล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบัญญัติด้านโยธาและผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับญัตติฯ ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 15 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 5 คน และฝ่ายนิติบัญญัติ 10 คน กำหนดพิจารณาศึกษาภายในระยะเวลา 120 วัน
…………….
ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: