“ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน” จัดหาคุรุพันธ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น ศ.ดร.นพ.ปรสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ศิริราช ๑๓๐ปี ๑๓๐ โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน” ร่วมด้วย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ รศ.พญ.วรัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ดำเนินรายการ ณ. ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิริราชงาน เพื่อรักษาดูแลผู้ป่วย จากทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการทำงาน ผ่านโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยชาวศิริราช จากทุกหน่วยงาน เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการรักษา คำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร การสร้างความร่วมมือกัน ระหว่างภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนคนไทยและในด้านนวัตกรรม เราไม่เคยหยุดนิ่ง แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมาถึง 130 ปี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องปรับตัวให้ก้าวทันก้าวนำ และก้าวล้ำวิทยาการ ให้สามารถดูแลคนไทยได้ต่อไปอีกนานเท่านาน และเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบรอบ130ปี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมาก ที่ต้องการรักษาและบรรเทาความเจ็บไข้ จากโครงการต่าง จึงได้ก่อเกิดขึ้นมาเป็นการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “ศิริราช๑๓๐ปี๑๓๐โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการที่เกิดขึ้นมาจาก ความทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ สติปัญญา ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อส่งมอบการทำงานผ่านโครงการ มากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยั้งการติดเชื้อ HIVของคนไทย , การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วย , การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี, การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทย เช่นมะเร็ง เบาหวาน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคม และสร้างเครือข่ายการรักษาดูแล และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการแพทย์ไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณสถานที่และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จากการรองรับจำนวน ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากมาย จนทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ศิริราช ทุ่มเทพัฒนาโครงการ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง การนำเสนอโครงการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการต่อยอด เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากเหล่าศิลปินดาราในเรื่อง ‘Mr.mermanแฟนฉันเป็นเงือก’ ได้กล่างเชิญชวนบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวนินทรบพิตร๘๔พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส และเดินชมงาน ณ.โถงตึกอำนวยการ และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก อย่างไรก็ตามการยืนหยัดของโรงพยาบาลศิริราช บนผืนแผ่นดินไทยตลอดจน 130 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งมอบโครงการให้แก่คนไทยในฐานะบุคลากรที่ทำงานเพื่อแผ่นดิน คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคนไทยคอยช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ผ่านการเสียสละการแบ่งปันและการบริจาค สมทบทุนสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราชสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกล จึงขอขอบคุณคนไทยจากใจของบุคลากรและจากผู้ป่วยที่ได้รับโอกาสทุกท่าน รวมทั้งขอเชิญชวนให้ร่วม ติดตามแต่ละก้าวที่สำคัญของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยบนแผ่นดินไทยไปกับกิจกรรม”ศิริราช ๑๓๐ปี ๑๓๐ โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน”ตลอดปี2561นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-419-7646 ,02-419-7656

Cr.ภาพ-ข่าว แบกกล้องสะพายเป้ 30045

Leave a Reply

%d bloggers like this: