สืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย สายใยผูกพัน คนพช. ณ ศูนย์สัมมาชีพ อช. จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐น. นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร ชมรมนักพัฒนา ชาละวันคืนถิ่น ร่วมกัน จัดกิจกรรม สืบสาน ประเพณี ปีใหม่ไทย สายใยผูกพัน คนพช. ณ ศูนย์สัมมาชีพ อช. จังหวัดพิจิตร โดยมี ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และอดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายเพชร วงศ์ไฝ อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอดีตพัฒนาการจังหวัด อดีตข้าราชการ พช. หลายท่าน ประธานเครือข่าย otop พิจิตร ประธานเครือข่าย ออมทรัพย์จังหวัด ประธาน ศอช.จ พิจิตร ประธานชมรม อช. ภาคเหนือ และประธานชมรม อช.จังหวัดพิจิตร ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เหมือนครอบครัวเดียวกัน และเป็นการเปิดตัว ศูนย์สัมมาชีพ อช.พิจิตร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ ๘ ก.พ ๒๕๖๑ โดย ชมรม อช.พิจิตร ๑๒ อำเภอร่วมกันจนสำเร็จ พร้อมที่จะส่งเสริมสัมมาชีพของ อช. แก้ไขครัวเรือนยากจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมาชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพิจิตร จึงขอเชิญชวน ทุกท่าน มาแวะ ชม พักผ่อนตลอดจนเพิ่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานในอนาคตได้

กนกวรรณ(ผ่านเลนส์30902) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: