สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับ คณะครู~นักเรียน จำนวน 28 คน จากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok) จัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขจรจัด


25 เมษายน 2561 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับ คณะครูและนักเรียน จำนวน 28 คน จากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok) จัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ภายใต้การดูแลของพระราชธรรมนิเทศ(พยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสัตว์อย่างรับผิดชอบ รักแล้วไม่ทอดทิ้ง ไม่นำไปปล่อยสร้างปัญหาให้กับสังคม สมาคมฯ ตระหนัก~

ถึงปัญหาดังกล่าว ได้จัดโครงการสำคัญรณรงค์ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้แก่เยาวชนของชาติ เช่น โครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ การเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความรัก ความเมตตาต่อสัตว์แก่เยาวชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ การเลี้ยงสุนัข แมวและสัตว์อื่นๆ นั้นต้องเริ่มจากผู้เลี้ยงต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องมีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะอันเหมาะสมและมีความพร้อมในการเลี้ยงตลอดอายุขัย สัตว์ที่เลี้ยงต้องได้รับอาหารและน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอโดยปราศจากความหิวกระหาย ได้รับความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า และต้องมีการดูแลไม่ให้เกิดความเครียด หวาดกลัว หรือทุกข์ทรมาน อีกทั้งต้องได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดทำภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ปลุกจิตสำนึกคนในสังคมร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถยุติปัญหาสัตว์จรจัดที่ยั่งยืนได้ โดยสมาคมฯ จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถาบันสถานศึกษาต่างๆ ทั้งการจัดส่งแผ่นดีวีดีภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: