รองผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงานวันแรงงานสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ต. ท่าตูม อ. ศรีมหาโพธิ.จ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 30 เม.ย. 2561 เมื่อเวลา 14.30.น รองผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้แทนเขตอุตสาหกรรม 304 ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงจังหวัดปราจีนบุรี มีประชากรมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 506,188 คน ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานรวม 348,554 คนคิดเป็นร้อยละ 99.43 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,980 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานซึ่งถือว่ามีผู้ว่างงานน้อยมาก ผู้มีงานทำจำนวน 346,574 คน กระจายตัวทำงานในนิคมอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่าย การบริการ ในสถานประกอบกิจการจำนวน 2,398 แห่ง และ เป็นแรงงานภาคเกษตรกรจำนวน 67,154 คน แรงงานเหล่านี้ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้มีส่วนทำให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และทุกภาค ส่วนเล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ร่วมกันจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการ บ้านเมือง รวมทั้งให้เกิดความร่วมมือร่วมรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ โดยการบูรณาการ ภายใต้โครงการ วันแรงงานแห่งชาติ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น เขตการอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม HR กลุ่มสหภาพแรงงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 100 คน มีกิจกรรมร่วมโครงการเช่นนิทรรศการ ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแรงงาน กิจกรรมการเดินริ้วขบวนรณรงค์ การแสดงงานสัมพันธ์ที่ดี รณรงค์และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การแข่งขันวอลเลย์บอล ประกวดร้องเพลง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

ภาพ-ข่าวโดย…ผ่านเลนส์40502 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: