“ขสมก!!ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับโครงการ จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 489 คัน!!

“ขสมก!!ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับโครงการ จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 489 คัน!!

ตามที่ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยตั้งชื่อโพสต์ว่า “ทำไม! ไม่ยอมตอบข้อสงสัย กรณีประมูลรถเมล์ฉาว” นั้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1.การพิจารณาระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีคัดเลือก มิได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอไว้ ขสมก.จึงได้นำหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 51 เรื่อง การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาพิจารณา โดยพิจารณาจากวงเงินในการจัดหาและความเร่งด่วนของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินในการจัดหาครั้งนี้ประมาณ 4,020 ล้านบาท หากดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่ง ขสมก.ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เนื่องจากการจัดหาครั้งนี้เป็นการดำเนินการจัดหาโดยเร่งด่วน ขสมก.พิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการทั้ง 7 ราย ที่มาซื้อเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ครั้งหลังสุด มีความสนใจในโครงการและได้ศึกษาข้อมูลใน TOR ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอแล้ว จึงพิจารณากำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการ เตรียมการจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

2.การจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการขสมก. ได้ดำเนินการทำหนังสือเชิญชวนจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)โดยจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการจำนวน 7 ราย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 7ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานใหญ่
มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการ จำนวน 16 วัน ต่อมามีผู้ประกอบการ มีหนังสือถึง ขสมก.ขอเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ซึ่ง ขสมก.ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว มีคุณสมบัติเบื้องต้นถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้อง จึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯข้อ 74 และเพื่อให้มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอมากราย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 (2) เรื่องโปร่งใส ที่ให้มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการที่สนใจทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดย ขสมก.ได้พิจารณาเรื่องระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารแล้ว หากมีการเลื่อนกำหนดการยื่นข้อเสนอออกไปจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและอาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน ซึ่งอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขสมก.พิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการที่มีหนังสือขอเข้าร่วมยื่นข้อเสนอดังกล่าวมีความพร้อมอยู่แล้วและได้มีการศึกษาข้อมูลใน TOR มาแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการ จำนวน 7 วัน (วันสิ้นสุดเท่ากับที่เชิญ 7 รายครั้งแรก)

3. ความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ขสมก.พิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วเห็นว่า คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารที่จัดซื้อครั้งนี้ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ ขสมก.แล้ว และเป็นราคาที่เหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และมีแผนการบริหารพัสดุโดยจะนำรถโดยสารใหม่ที่จัดซื้อครั้งนี้ไปทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของ ขสมก. โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงเห็นว่าเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของ ขสมก.ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 6 และมาตรา 8(1)

4.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นโครงการนำร่องในการใช้ข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 16 และในการดำเนินการจัดหาครั้งนี้ ขสมก.ได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้าคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการจัดหาของ ขสมก.เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้!!

ขอขอบคุณ @สะมะบัติ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: