จ.ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการ ปั้นงาน ปั้นเงินสู้ภัยโควิด-19

จ.ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการ ปั้นงาน ปั้นเงินสู้ภัยโควิด-19ธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทาง สร้างอาชีพ หารายได้ ให้ลูกค้า สู้ภัยเศรษฐกิจ และโควิด-19
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพ โครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน แก่ประชาชนฐานราก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ จัดโดยธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นองค์กรผู้นำส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การมีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของธนาคาร และการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 360 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆละ 120 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 1 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย. 2563
นาย วิชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตชัยภูมิ กล่าวว่า ธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าลูกค้าของธนาคารออมสินทั้งผู้มีรายได้น้อย และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ โควิด-19 เป็นจำนวนมาก จึงได้คิดหาวิธีการช่วยเหลือ โดยจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญจากบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาแนะนำอาชีพที่สามารถ ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือน สร้างผลผลิต เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ จำหน่าย สร้างรายได้ให้ครัวเรือน รวมถึงการให้ความรู้ที่เริ่มตันสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารออมสิน พร้อมจะสนับสนุนในทุกมิติ เช่น ด้านการหาซ่องทางในการจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการทำบัญชีรับจ่ายเป็นต้น และผู้เข้ารับการอบรมต่างพึงพอใจในกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งคิดว่าจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้จริง
ด้าน น.ส.ณัฐธิดา เสลานอก น.ศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ชั้นปวส.2 กล่าวว่า กลุ่มของตนมาอบรม 6 คนจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปต่อยอดในการหางบประมาณไปเป็นทุนในการจัดสัมมนาในหัวข้อ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”ของกลุ่มซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาจัดขึ้นด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนอาชีวะด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

%d bloggers like this: