สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 มีเงินกองทุนกู้ยืมจากธนาคารออมสิน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2561

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 มีเงินกองทุนกู้ยืมจากธนาคารออมสิน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2561

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 มีเงินกองทุนกู้ยืมจากธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เรียน 1 ปี จบแล้วเข้าทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-7266 3443 หรือ 0 7567 2101 -2/08 9441 3317 ..

Leave a Reply

%d bloggers like this: