ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

พลโท จเรศักญิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ ตัวแทนกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย” (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง และสงขลา) ด้านคมนาคมทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ เพื่อเป็นแนวทางและแบบแผน ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีศักยภาพระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกันในแนวเหนือ-ใต้ และระหว่างชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีระบบโครงข่ายทางถนน ที่สามารถเชื่อมโยงและเดินทางได้สะดวก ระหว่างจังหวัด และภาคอื่น ๆ ของประเทศ ตามแนวเหนือ – ใต้ และ แนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นถนน 4 ช่องจราจร อีกทั้งเส้นทางสำหรับวางระบบท่อส่งน้ำมัน ท่อก๊าซธรรมชาติ และทางรถไฟ

ขอบคุณข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: