จังหวัดสระแก้วลงแขกตัดอ้อยช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาด้านแรงงาน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนลงแขกตัดอ้อยช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วที่ประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนแรงงงานตัดอ้อย ที่ บริเวณไร่อ้อยของนายประสงค์ สายพรม เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยที่ยังไม่ได้ตัด จำนวน 20 ไร่
นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สืบเนื่องจากแรงานต่างด้าวที่เข้ามาตัดอ้อยเดินกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ได้เดินทางกลับเข้ามามาทำงานทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากตอนนี้มีอ้อยสดเหลืออยู่ในพื้นที่กว่า 4 แสนตันและมีความจำเป็นที่จะต้องตัดอ้อยแล้วส่งเข้าโรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดสระแก้วจึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยได้ข้อร้องให้ทางโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออกขยายเวลาการปิดหีบอ้อยจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไปเป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดโครงการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนและภาคเอกชน แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเน้นกลไกประชารัฐจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบของการลงแขกตัดอ้อย เพื่อเป็นการจุดประกายให้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: