เหล่ากาชาดนนท์ ดูแลห่วงใยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาดนนท์ ดูแลห่วงใยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางกรวย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปตอ.พัน 3 กิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนวัดเกตุ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ 1. นายธงชัย ใจดี 2. นางหนูใหญ่ รักวงษ์
3. นางอัมพร ไทรฟัก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ครัวเรือนละ 5,000 บาท พร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค – บริโภค น้ำดื่ม เพื่อยังชีพ และผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเงินจำนวนหนึ่ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี มอบน้ำดื่ม พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค

Cr. ภาพ-ข่าว สนง.เหล่ากาชาด จ.นนทบุรี : ส.ปชส.นนท์

Leave a Reply

%d bloggers like this: