พิธีเปิดประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2561 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จประทานปริญญาบัตร

จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณ.อาคาร มวก. 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยามีพิธีเปิดประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2561 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จประทานปริญญาบัตรทั้งสองวันระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561โดยในปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซี่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษามากที่สุดในโลกรวมทั้งสิ้น 2,706 รูป คฤหัสถ์ 2,215 คนรวมทั้ง 4,921 รูป / คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับประทานปริญญาบัตรคือใบฎีกาอำนวย(กุ่ย) โชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนเลขที่ 64 หมู่ 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เข้ารับปริญญบัตรพุทธศาสาตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาด้วยผลงานดุษฎีนิพนธ์พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเมืองไทยในปัจจุบัน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: