มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”เมื่อวันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเวลา 09.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีคุณ ทวีปวินฑ์ หนูบำรุง รก.ผจก.ฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม/ผจกฝ่ายบุคคล/ธุรการ นำทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกและทีมกู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เดินทางไปให้ความรู้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับอาสาสมัคร ในจังหวัดอ่างทอง มีอาสาสมัครจำนวน 60 คนเข้ารับการอบรมฯ สำหรับสถานที่ฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านพระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะตำบลศาลาแดง เจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง ในการอบรมครั้งนี้ท่านพระครูนิเทศก์ธรรมรส ได้เทศสอนให้อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีที่สุดคุณสิทธิพร สิทธิพงษ์พาณิชย์ ไวยากรประจำวัดโลห์สุทธาวาส กล่าวแนะนำคุณรุ่งทิวา มากอิ่ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /ผู้บริหารศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองอ่างทอง ที่มาร่วมชมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จากนั้นคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผช.หน.ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวเปิดการอบรมฯการอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค~ในภาคเช้าวิทยากรให้ความรู้ทางด้านทษฏี ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากเหตุต่าง การดาม การห้ามเลือดอย่างถูกวิธีสำหรับ~ในภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ทุกคนจะได้รับความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ การดามแขน ดามขา การห้ามเลือด การยกเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ อย่างถูกวิธี และที่สำคัญทีสุด การประเมินสถานการณ์ในการเช้าช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ หมดสติ ด้วยการเข้าช่วยเหลือทำ CPR เบื้องต้น พร้อมสามารถร้องขอใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ) ได้ในเบื้องต้น จนกว่ารถพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัยมาถึง แล้วส่งมอบหน้าที่ต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย หลังจากฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จ เวลา 16.30 น. คุณทวีปวินฑ์ หนูบำรุง รก.ผจก.ฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม / ผจก.ฝ่ายบุคคล/ธุรการ มอบใบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมกล่าวให้โอวาทก่อนการปิดการอบรมฯในครั้งนี้ภาพ – ข่าวโดย มนตรี กู้ภัย 201ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชยผ่านเลนส์005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: