แจงการอนุญาตโครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ในซอย BBC – สะพานข้ามคลองสาธารณะ

แจงการอนุญาตโครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ในซอย BBC – สะพานข้ามคลองสาธารณะ
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีชาวบ้านในซอยโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (BBC) ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลฯ สั่งเพิกถอนการอนุญาตก่อสร้างอพาร์ตเมนต์บริเวณด้านในสุดของซอย BBC เนื่องจากการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบในบริเวณโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่า จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวเป็นตึกสูง 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 168 ห้อง โรงแรม 300 ห้อง สำนักงาน ที่จอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร 90,253 ตารางเมตร และได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบ เจ้าของอาคารได้ยื่นแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารที่สำนักการโยธา กทม. ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง สำนักการโยธาได้กวดขันและกำชับให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้สำนักงานเขตราชเทวีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อโครงการฯ ได้รับหนังสือก็ได้ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นไปตาม EIA และดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบในบริเวณโครงการดังกล่าว สำนักการโยธาพิจารณาแล้วเห็นว่าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ เป็นไปตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ.2549 ข้อ 11 (4) เป็นกรณีที่การก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างที่ดิน 2 ฝั่ง ในกรณีที่ดินมีอาคารที่เข้าข่ายต้องมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด จึงได้ออกใบอนุญาต เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จึงยกสะพานเป็นสาธารณะตามระเบียบ กทม. และโครงการได้ใช้สะพานที่ได้รับอนุญาตและที่ดินฝั่งตรงข้ามเป็นทางเข้า-ออกโครงการฯ
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวบริษัทผู้รับจ้างได้เสนอรายงาน EIA ต่อ สผ. ตามขั้นตอนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โครงการดังกล่าวจึงมิได้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) อย่างไรก็ตาม กทม. ได้ประสานแจ้ง สผ. เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวอีกทางหนึ่งแล้ว
นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวว่า อาคารโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตก่อสร้างโดยสำนักการโยธา ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและกำกับให้โครงการฯ ปฏิบัติตาม EIA อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: