เดินหน้าจัดการขยะพลาสติก – บูรณาการความร่วมมือลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

เดินหน้าจัดการขยะพลาสติก – บูรณาการความร่วมมือลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรีเพิ่มขึ้น เห็นควรดำเนินการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจังว่า ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินมาตรการคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประกอบด้วย มูลฝอยอินทรีย์ นำไปใช้เลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ย หรือทำน้ำหมักชีวภาพ มูลฝอยรีไซเคิล แยกขาย เพื่อเป็นรายได้ มูลฝอยทั่วไป แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ส่วนมูลฝอยอันตรายได้รณรงค์ให้คัดแยกเป็นการเฉพาะ เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมูลฝอยพลาสติกได้ขอความร่วมมือประชาชน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ช้อนส้อม ถุงพลาสติก เลือกใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิล ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้โฟม และพลาสติกอย่างจริงจัง ได้แก่ การงดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากถุงนมเป็นกล่องนม
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก 3 ช (3 R) ประกอบด้วย ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมจัดระบบแยกทิ้งและเก็บรวบรวมแยกประเภท โดยตั้งถังรองรับมูลฝอยในที่สาธารณะ 2 ประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง สำหรับทิ้งมูลฝอยรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน สำหรับทิ้งมูลฝอยทั่วไป รวมถึงปรับปรุงรถเก็บขนมูลฝอยให้มีช่องสำหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตรายแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป ตลอดจนบูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) แยกประเภทขยะตามการใช้ประโยชน์ เช่น ขายเป็นวัสดุรีไซเคิล หรือบริจาคให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยดำเนินการร่วมกับ 7 องค์กร และ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อคัดเลือกต้นแบบที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีแผนขยายการดำเนินงานในพื้นที่เขตคลองเตยและสำนักงานเขตอื่นอีก 1 แห่ง อีกทั้งจัดให้มีจุดตั้งถังรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว ที่สำนักงานเขต ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) เพื่อให้การใช้พลาสติกเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงลดปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: