บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.เอส.จี.โปรเทคชั่น จำกัด (C.S.G.)

เกี่ยวกับองค์กร. บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.เอส.จี.โปรเทคชั่น จำกัด (C.S.G.) ได้จดทะเบียนบริษัทจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยได้ก่อตั้งขึ้นมาจากบุคคลผู้มีประสบ-การณ์ในหลายสาขาอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจเอกชน ที่มีแนวคิดเดียวกันว่า การรักษาความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ความปลอดภัยที่ภาครัฐมีให้แก่สังคมมีข้อ จำกัดหลายด้าน จึงไม่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่ รปภ. และธุรกิจการรักษาความปลอดภัย เป็นธุรกิจหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.เอส.จี.โปรเทคชั่น จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสนอแนวคิด ที่ดำเนินธุรกิจไม่หวังแต่ผลกำไรอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และดำเนินการในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ด้วยระบบการบริหารงานที่ดี มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และใช้อุปกรณ์ที่ทัน-สมัย และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดด้วยทีมงานมืออาชีพ

หากบริษัท ห้างร้าน หมู่บ้าน ของท่าน ต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัยติดต่อได้ที่ 089 073 6877

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: